اخبار پروژه توسعه بازارهای صادراتی طبیعت زنده

ورود برند سینره در بازار دهوک از کشور کردستان کلید خورد

مدیر صادرات شرکت طبیعت زنده و تیم همراه در نمایشگاه بزرگ آلماتی حضور خواهند یافت و برند سینره وارد قزاقستان خواهد شد