عقد قرارداد با شرکت دارو سازی درسا

با عقد قرارداد همکاری مشترک، محصولات شرکت داروسازی درسا به سبد شرکت پخش طیبعت زنده اضافه شد. عداد محصولات دارویی این شرکت به بیش از 70 قلم در اشکال دارویی قرص، کپسول و پودر برای سوسپانسیون خوراکی رسیده است که با توجه به خط مشی حاکم بر شرکت همچنان رو به افزایش می باشد.

تولید گرانول نیتروگلیسرین آماده پرس و نیتروگلیسیرین محلول در اتانول و پروپیلن گلایکول برای مصارف تزریقی و محلول در میگلیول برای تولید پرل زیرزبانی براساس آخرین استاندارد بین المللی PIC/S از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از افتخارات این شرکت می باشد.